Vajalik dokumentatsioon

Teostame ehitusauditeid eramutele, kortermajadele, aga ka elamiseks mitte kasutatavatele hoonetele. Ehitise auditi koostamiseks teostatakse eelkõige objekti ülevaatus, seejärel selgitatakse välja kas kõik on nõustele vastav ning koostatakse aruanne. Ehitise auditi koostamisel lähtutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest Ehitise auditi tegemise kord 24.09.2015 nr 116.

Ehitusaudit koostatakse ehitusinseneri poolt, kes hindab hoone ehitusprojekti olemasolu, nõutele vastavust ja üldist konstruktiivset ohutust. Eesmärk on tõendada kohalikule omavalitsusele, et hoone on nõuetele vastav ning sobib kasutusloa taotlemiseks.

Ehitise audit on vaja teostada juhul, kui:

1) hoone on ümber ehitatud või püstitatud ilma ehitusloata;

2) hoonel puudub vastav ehitusprojekti dokumentatsioon (hoone seletuskiri, joonised ja tehnilised näitajad);

3) hoonel puudub ehitamist kajastav teostusdokumentatsioon (ehituspäevik, kaetud tööde aktid).

Enne ehitise kasutamist tuleb ehitusseadustiku alusel taotleda kasutusluba, millega kas määratakse või muudetakse ehitise kasutamise otstarvet. Kasutusluba tõendab ehitise nõuetele vastavust kasutusloa andmise ajal ning lubab ehitist kasutada vaid taotluses märgitud eesmärgil.

Oleme abiks nii õiguslikul alusel kui ka omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoonele kasutusloa taotlemisel ning tegeleme kliendi soovil kogu kasutusloa taotlemisega seonduva asjaajamisega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Juhul, kui hoone olemasolev dokumentatsioon on puudulik, koostame kasutusloa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni.

Teostame hoone või rajatisele vajadusel elektripaigaldise auditi koos protokolliga.

Elektripaigaldise audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ja ettenähtud otstarbel kasutamise ohutus ning muud võimalikud puudused.

Kui paigaldis on korras, väljastab auditi tegija omanikule või valdajale protokolli, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu. Kui aga paigaldis ei ole korras, on lisatud auditi protokolli puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik või valdaja oma paigaldise korda teha.

Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, ei pea seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viima.

Elektripaigaldise auditit on vaja:

  • uuele hoonele; see on eelduseks võrgulepingu sõlmimisele ning kasutusloa saamisele;
  • uuendatud elektrisüsteemile;
  • ajutistele elektripaigaldistele, mille peakaitse on üle 35A;
  • kehtivusaja lõppemisel (kortermajades iga 5 või 10 aasta tagant).

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele mõõdistamise (inventariseerimise), mille tulemusel koostame teostusjoonised/mõõdistusprojekti koos vajaliku seletuskirja, ehitise tehniliste andmete ja eksplikatsioonidega.

Saame vajadusel väljastada tellijale ka punktipilve ja hoone 3D mudeli.

Teostusmõõdistust ehk inventariseerimist tellitakse kui:

  • hoone ei ole registris arvel;
  • hoone plaaniline lahendus erineb ehitusprojektist;
  • tekib soov ruume mõõta või rentida ning puuduvad täpsed mõõtmed;
  • hoonet soovitakse ümber projekteerida;
  • vajatakse hoonest digitaalseid plaane.

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele muudatusprojekti,  kui ehitise tehnilised näitajad, arhitektuursed vaated ja/või hoone plaaniline lahendus erineb ehitusloa saanud projektist.

Muudatusprojektis on selgelt välja toodud muudatused, mis on ehitusloa saanud projektiga võrreldes teisiti lahendatud. Muudatuste kohta koostatakse muudatusi kirjeldav seletuskiri ja joonised.

Muudatusprojekti koostamise aluseks võetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015)  „Nõuded ehitusprojektile“.

Teostame olemasolevale küttekoldele ekspertiishinnangu, mille käigus hinnatakse küttekollete vastavust nõuetele ja ohutusele. Koostame vajaliku dokumentatsiooni, mis sisaldab hinnanguid küttekolletele, kasutusjuhendeid ja vajalikke teostusjooniseid.

Küttekolde ekspertiisi käigus annab vastava pädevusega korstnapühkija, pottsepp või tuleohutuseekspert oma hinnangu hoone küttekolletele.

Ehitistele on standardite alusel ja seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, millega tuleb arvestada hoone ehitamisel. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult tase 6 tuleohutusekspert.

Ehitusseadustikust tulenevalt vastutab hoone ohutuse, ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide säilitamise eest hoone omanik (ehituspäevik, kaetud tööde aktid, toote sertifikaadid jne). Ehituse teostusdokumenid võimaldavad kontrollida, et hoone oleks ehitatud vastavalt ehitusloa saanud projektile. Tuleohutuse nõuded peavad vastama Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusloa tuleohutuse osale.

Kui ehitusdokumendid puuduvad või on puudulikud, saab need asendada ehitise tuleohutusauditi läbiviimisega.

Ehitise seadustamisel tuleb tõendada omavoliliselt püstitatud, ümberehitatud või laiendatud hoone tuleohutusliku olukorra vastavus nõuetele, selleks viiakse läbi tuleohutusaudit.

Ehitusjärgse kontrollmõõdistus koosneb mõõdistamisest ja plaanide koostamisest, kus on märgitud kinnistul paiknevate hoonete asukohad, hoonete nurgapunkti koordinaadid, kõrgused, piirdeaiad, teed, platsid, kõrghaljastus, abihooned ja kooskõlastatud tehnovõrgud.

Vaata hinnakirja siit