Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Põhimõtteid, mille alusel MS Varahaldus OÜ (edaspidi MS Varahaldus OÜ) füüsiliste isikute andmeid töötleb, on avaldatud käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi põhimõtted). Isikuandmete töötlemise täiendavad põhimõtted võivad sisalduda lepingutes ja/või muudes teenusega seotud dokumentides.

MS Varahaldus OÜ töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik enda ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Lähtume isikuandmeid töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks ning aitab meil pakkuda Teile paremaid tooteid ja teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.

MS Varahaldus OÜ teeb kõik endast oleneva, et hoida enda valduses olevad isikuandmed õigete ja asjakohastena. Selleks kustutame mittevajalikuks muutunud andmed ning uuendame andmeid. Tagamaks andmete asjakohasuse, ootame, et kontrollite aegajalt enda andmete õigsust ning teavitate meid muudatustest.

MÕISTED

Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada, kasutab või on kasutanud MS Varahaldus OÜ poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

Kliendiandmed – igasugune info, mis on MS Varahaldus OÜ Kliendi või tema esindajate kohta teada. Isikuandmed – füüsilisest isikust kliendiga otseselt või kaudselt seotud info.

Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

Turundus – MS Varahaldus OÜ poolne tegevus, mille eesmärk on selgitada välja kliendi huvid teenuste ja kaupade tarbimiseks, uute ja olemasolevate klientidega suhete loomine, kinnistamine ja laiendamine. MS Varahaldus OÜ käsitleb turundusena ka otseturundust, mille osaks on kliendile saadetavad reklaampakkumised seoses MS Varahaldus OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenustega.

Vastutav töötleja – MS Varahaldus OÜ ehk isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (s.o MS Varahaldus OÜ) nimel.

MISSUGUSED ANDMED ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (s.o andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Andmete kategooriad, mida MS Varahaldus OÜ peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ja töötleb on:

 • Põhiandmed , nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass) andmed, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • Majandusandmed , nt Kliendi poolt esitatud või avalikest registritest nähtuvad andmed omandi ja sissenõutavaks muutunud täitmata kohustuste kohta.
 • Suhtlusandmed , nt e-posti ja muude suhtluskanalite, sh sotsiaalmeedia kaudu esitatavad andmed ja telefonikõnede.
 • Teenustega seotud andmed , nt sõlmitud ja lõppenud lepingud ning nende täitmine; soodustused ja sooritatud tehingud; osalemine kampaaniates ja mängudes.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed , nt politsei, maksuhalduri, kohtutäituri, pankrotihalduri korraldustest ja/või päringutest tulenevad andmed.

MISSUGUSEL EESMÄRGIL KOGUME JA TÖÖTLEME ISIKUANDMEID?

Isikuandmeid kogume ja töötleme esmajoones selleks, et:

 • Sõlmida lepinguid, hoida ja hallata kliendisuhteid.
 • Pakkuda lisateenuseid, korraldada kliendirahulolu uuringuid ja turuanalüüse ning koguda statistikat.
 • Teostada krediidivõimelisuse hindamist.
 • Tuvastada isikusamasust ja täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
 • Kaitsta kliendi ja/või MS Varahaldus OÜ huvisid, sh esitada, tõendada ja kaitsta õiguslikke nõudeid; tagada teenuste nõuetekohane osutamine, hoida ära teenuste väärkasutus ja/või lepingu rikkumine, varalise kahju tekkimine või muu õiguste või kohustuste rikkumine.

MISSUGUSTEST PÕHIMÕTETEST LÄHTUME ISIKUANDMETE KASUTAMISEL TURUNDUSES?

Otseturustuseks kasutame Teie kui füüsilisest isikust kliendi elektroonilisi kontaktandmeid üksnes Teie eelneva nõusoleku alusel personaalsete pakkumiste tegemiseks ja reklaami edastamiseks.

Teil on õigus igal ajal eelnimetatud nõusolek anda ja tagasi võtta. Nõusolekut saab anda ja tagasi võtta kui saadate kirjaliku avalduse pkasutusluba@gmail.com, lisaks saab nõusoleku tagasi võtta eemaldades end adressaatide loetelust otseturustuspakkumisele lisatud hüperlingile vajutades.

Personaalseteks pakkumisteks ning reklaamiks ei loeta MS Varahaldus OÜ poolt pakutavate teenuste üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud poolte vahel sõlmitud kokkuleppe täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse teavitus, uue hinnakirja teavitus jms). Eelnimetatud info saamisest ei ole kliendil võimalik keelduda.

MISSUGUSTEST PÕHIMÕTETEST LÄHTUME TÖÖTAJATE VÄRBAMISEL?

Konkursse vabade töökohtade täitmiseks ja värbamist, sh kandidaatide hindamist, korraldab MS Varahaldus OÜ personalitöö eest vastutav töötaja. Avaliku konkursi korraldamisest teatatame MS Varahaldus OÜ kodulehel, tööportaalides, meedias (sh sotsiaalmeedias) ja/või muudes meie poolt valitud kanalites. Lisaks tööpakkumiste avaldamisele kasutame värbamisel sihtotsingut.

Jätame endale õiguse loobuda väljakuulutatud konkursist või muuta juba väljakuulutatud konkursi tingimusi. Sellisel juhul teavitame kandidaate MS Varahaldus OÜ esitatud kontaktandmete kaudu ja avaliku konkursiteate avaldamise kohas kui see on asjakohane.

Olenevalt täidetavast töökohast võivad kandidaadid värbamisprotsessis läbida mitu vooru, nt dokumendi- ja vestlusvooru.

Jätame endale õiguse koguda värbamisprotsessis kandidaadi kohta täiendavat teavet avalikest allikatest (sh teha päringuid avalikesse registritesse, nt maksehäireregistrisse). Kandidaadil on õigus MS Varahaldus OÜ poolt kogutud teabega tutvuda ja esitada omapoolseid selgitusi ja vastuväited.

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et MS Varahaldus OÜ nende poole teabe saamiseks pöördub.

Töölepingu sõlmimiseks teeme ettepaneku kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Kui tööülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele vastavaid kandidaate on rohkem kui üks, võib nendest koostada paremusjärjestuse.

Konkursil osalenutele teatame konkursi tulemustest viivitamata kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.

Säilitame konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

 1. värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks – kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
 2. paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töösuhte sõlmimise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
 3. kandideerinu nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

KELLELT JA KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUME?

Reeglina kogume isikuandmeid Teilt endalt. Esitate meile andmeid näiteks krediiditaotluse esitamisel, lepingute sõlmimisel, tehingute tegemisel, päringute esitamisel, kampaaniates osalemisel.

Võime andmeid saada ka kolmandatelt isikutelt, näiteks volitatud esindaja poolt teabe esitamisel, avalikest registritest ja andmekogudest, õiguskaitseorganite poolt andmete või nõuete esitamisel. Samuti võime internetist saada Teie isikuandmeid, mis on Teie või muu isiku poolt tehtud kõigile kättesaadavaks.

Kogume andmeid kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, audio- ja videosalvestiste teel või internetist avalikku infot salvestades. Andmeid saame otse Teilt (nt kohtumistelt, avalduste täitmisel) kui ka muudelt isikutelt.

MISSUGUSEID ISIKU AUTENTIMISVIISE KASUTAME?

Ei kasuta.

MISSUGUSEID PÕHIMÕTTEID ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL JÄRGIME?

MS Varahaldus OÜ lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

 • seaduslikkuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ töötleb isikuandmeid vaid ausal ja seaduspärasel viisil;
 • eesmärgipärasuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ töötleb isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Eelkõige tähendab see isikuandmete töötlemist kliendiga lepingu sõlmimiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.
 • minimaalsuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. MS Varahaldus OÜ ei kogu ega töötle isikuandmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.
 • piiratud kasutuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ töötleb isikuandmeid kogumise eesmärgist muudel eesmärkidel ainult andmesubjekti nõusolekul.
 • turvalisuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ rakendab andmete kaitseks turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
 • õigsuse põhimõte – MS Varahaldus OÜ teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et tagada andmete õigsus. Andmete õigsuse tagamises on oluline roll Teil endal ning seega võimaldab MS Varahaldus OÜ Teil nõuda ebaõigete andmete parandamist.

KES TÖÖTLEVAD ISIKUANDMEID?

MS Varahaldus OÜ nimel töötlevad andmeid MS Varahaldus OÜ töötajad enda töökohustuste täitmise raames ning MS Varahaldus OÜ-ga lepingulises suhtes olevad teenusepakkujad (volitatud töötlejad) vastava teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Andmeid edastatakse volitatud töötlejatele üksnes MS Varahaldus OÜ ja volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingust tulenevate konkreetsete eesmärkide täitmiseks või andmesubjekti nõusolekul. Nii MS Varahaldus OÜ vastutava töötlejana kui ka volitatud töötlejad kohustuvad töötlema andmeid kooskõlas andmekaitseregulatsiooni ning nõutava hoolsusega.

KELLELE EDASTAME ISIKUANDMEID?

MS Varahaldus OÜ edastab isikuandmeid kolmandatele isikutele põhjendatud vajaduse korral, näiteks:

 • Registreid pidavatele kolmandatele isikutele andmesubjektiga lepingu sõlmimise või lepingu täitmise raames (nt äriregister, krediidi- ja maksehäireregistrid).
 • Ametiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmise raames (nt maksuhaldur, õiguskaitseorganid, pankroti- ja kohtutäiturid).
 • Võlgade sissenõudjatele (nt inkassopartner).
 • Isikutele, kes tagavad andmesubjekti kohustuste täitmist MS Varahaldus OÜ ees (nt kaaskäendaja, tagatise omanik).
 • Muudele MS Varahaldus OÜ teenuse osutamisega seotud isikutele ehk volitatud töötlejatele (nt auditite ja mõõdistuste osutaja).

MISSUGUSE PERIOODI JOOKSUL ANDMEID SÄILITAME?

MS Varahaldus OÜ ei säilita isikuandmeid kauem kui vajalik. Säilitamise periood võib põhineda andmesubjektiga sõlmitud lepingul, MS Varahaldus OÜ õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, muudest seadusest tulenevad säilitamise- ja aegumistähtajad, muu eraõigus, MS Varahaldus OÜ poolt kehtestatud säilitamistähtaeg).

KUIDAS ISIKUANDMEID KAITSEME?

MS Varahaldus OÜ kasutab isikuandmete kaitsmiseks kaasaegseid andmekaitse- ja andmeturbemeetodeid, sh kasutaja- ja juurdepääsuõiguste väljastamine põhjendatud vajadusel, riskijuhtimine, tulemüüride kasutamine ning erinevad turva- ja kontrollsüsteemid. Ajakohastame pidevalt ettevõttesiseseid tavasid ja reegleid lähtudes kehtivast õiguslikust regulatsioonist ning tehnilistest arengutest.

MISSUGUSED ON ERAISIKUST KLIENDI ÕIGUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA?

Eraisikust kliendina on Teil õigus:

 • Saada infot, kas MS Varahaldus OÜ töötleb Teie isikuandmeid.
 • Saada isikuandmed, mida olete ise esitanud ning mida MS Varahaldus OÜ töötleb nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekantavus).
 • Nõuda MS Varahaldus OÜ ebaõigete või puudulike isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist. Selleks tuleb MS Varahaldus OÜ esitada digitaalselt allkirjastatud taotlus ning tõendid muutunud isikuandmete kohta, kui see on asjakohane.
 • Võtta tagasi nõusolek andmete töötlemiseks ning nõuda nõusoleku alusel töödeldavate andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Õigus ei kohaldu, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks.
 • Taotleda, et Teie suhtes ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud otsustamisel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui see toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju. See õigus ei kohaldu, kui otsuste tegemine on vajalik Kliendiga lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, kui otsuse tegemine on kohalduva õiguse alusel lubatud või klient on andnud oma selgesõnalise nõusoleku.
 • Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (http://www.aki.ee/ ), kui ta leiate, et isikuandmete töötlemisel on rikud Teie õigusi.

MISSUGUSEL JUHUL VÕIME ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTEID MUUTA?

MS Varahaldus OÜ jätab endale õiguse isikuandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta. Igasugused õigusaktide muudatustest, teenuste arendamisest ja/või muudest vajadustest tingitud muudatused ja täiendused, mida võime teha seoses isikuandmete töötlemisega, et muuta iskuandmete töötlemise põhimõtteid tulevikus, avaldatakse MS Varahaldus OÜ kodulehel ja vajadusel edastatakse Teile e-posti teel.

Mõningal juhul saadame teile eelteate ning teenuse edasikasutamine pärast muudatuste sisseviimist põhineb Teie poolsel nõusolekul muudatuste kohta. Seepärast lugege meie poolt Teile saadetud teated hoolikalt läbi.

KELLE POOLE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA SEOTUD KÜSIMUSTES PÖÖRDUDA?

MS Varahaldus OÜ poolt töödeldavate isikuandmete kohta saate infot kirjutades pkasutusluba@gmail.com.

Selleks, et saaksime väljastada andmeid nende saamiseks õigustatud isikule, tuleb päring esitada digitaalselt allkirjastatuna. Jätame endale õiguse küsida päringu esitajalt täiendavaid andmeid ja/või dokumente isikusamasuse tuvastamiseks.

Päringutele vastame e-posti teel ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Meil on õigus keelduda Teie andmetega tutvumise soovi rahuldamisest, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.