Ehitusaudit

Teostame ehitusauditeid eramutele, kortermajadele, aga ka elamiseks mitte kasutatavatele hoonetele. Ehitise auditi koostamiseks teostatakse eelkõige objekti ülevaatus, seejärel selgitatakse välja kas kõik on nõustele vastav ning koostatakse aruanne. Ehitise auditi koostamisel lähtutakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest Ehitise auditi tegemise kord 24.09.2015 nr 116.

Ehitusaudit koostatakse ehitusinseneri poolt, kes hindab hoone ehitusprojekti olemasolu, nõutele vastavust ja üldist konstruktiivset ohutust. Eesmärk on tõendada kohalikule omavalitsusele, et hoone on nõuetele vastav ning sobib kasutusloa taotlemiseks.

Ehitise audit on vaja teostada juhul, kui:

1) hoone on ümber ehitatud või püstitatud ilma ehitusloata;

2) hoonel puudub vastav ehitusprojekti dokumentatsioon (hoone seletuskiri, joonised ja tehnilised näitajad);

3) hoonel puudub ehitamist kajastav teostusdokumentatsioon (ehituspäevik, kaetud tööde aktid).