Kasutusluba

Enne ehitise kasutamist tuleb ehitusseadustiku alusel taotleda kasutusluba, millega kas määratakse või muudetakse ehitise kasutamise otstarvet. Kasutusluba tõendab ehitise nõuetele vastavust kasutusloa andmise ajal ning lubab ehitist kasutada vaid taotluses märgitud eesmärgil.

Oleme abiks nii õiguslikul alusel kui ka omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoonele kasutusloa taotlemisel ning tegeleme kliendi soovil kogu kasutusloa taotlemisega seonduva asjaajamisega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Juhul, kui hoone olemasolev dokumentatsioon on puudulik, koostame kasutusloa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni.

 

Kasutusloa dokumentide vormistamine ja korraldamine:

  1.   Tutvume kliendi esitatud ehitusdokumentide, ehitise ning ehitise andmetega Ehitisregistris (EHR). VASTAME PÄRINGULE 24h JOOKSUL.
  2. Anname tasuta konsultatsiooni.
  3. Kontrollime üle ehitise ja dokumentatsiooni puudused ning teeme hinnapakkumise dokumentatsioonile ja vajalikele ehitustöödele.
  4. Koostame nõutava dokumentatsiooni.
  5. Laeme EHR-i veebikeskkonda üles koostatud ehitusdokumendid.
  6. Parandame taotluses kohaliku omavalitsuse poolt koostatud märkused 30 tööpäeva jooksul (juhul kui ei esine tõrkeid menetlusprotsessis).
  7. Kohalik omavalitsus väljastab kasutusloa.

 

Kasutusloaks nõutav dokumentatsioon:

Ehitusprojekt – On oluline, et hoone oleks ehitatud vastavalt ehitusprojektile. Juhul, kui olemasoleva hoone tegelik olukord ei vasta ehitusprojekti nõuetele, on vaja koostada mõõdistus- või muudatusprojekt.

Teostusdokumentatsioon – Tõendamaks projekti kohast ehitamist on vaja teostusdokumentatsiooni, mille alla kuuluvad kaetud tööde aktid ja ehituspäevikud. Juhul, kui need dokumendid puuduvad või on puudulikud, tuleb teostada ehitusaudit.  Peale selle on vaja Päästeametile tõendada projekti tulekaitse vastavust ning  tuleb teha tuleohutusaudit.

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus – Töö käigus mõõdistame ja koostame plaanid, kus on märgitud kinnistul paiknevate hoonete asukohad, nende nurgapunkti koordinaadid, kõrgused, piirdeaiad, teed, platsid, kõrghaljastus, abihooned ja kooskõlastatud tehnovõrgud. Kasutusloa taotlemiseks on vajalik ehitusjärgne kontrollmõõdistuse olemasolu.

Küttekolde dokumentatsioon – Tõendamaks küttekollete ohutust ja nõuetekohast paigaldust on nõutud küttekolde dokumentatsioon. Juhul, kui antud dokumendid puuduvad, on vaja küttekolde ekspertiisi.

Elektripaigaldise nõuetekohasuse audit –  Vajalik tõendamaks elektripaigaldise nõuetekohasust. Juhul, kui antud tunnistus puudub või puudub kehtiv tunnistus, saame teha elektripaigaldise auditi.

Gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – Vajalik tõendamaks gaasipaigaldise nõuetekohasust. Kui antud tunnistus puudub või on kehtetu tuleb tellida gaasipaigaldise auditi läbiviimine.

Korstnapühkimise akt – Tõendamaks, et korstnad on puhastatud ja nende ohutus kontrollitud, on vajalik korstnapühkija akt. Eramu puhul kehtib kuni 5 aastat vana akt, kortermaja puhul kuni 1 aastat.

Müramõõdistus – Tõendamaks, et müra tekitavad agregaadid jäävad seaduse normide piiridesse.

Vee, kanalisatsiooni, elektri, prügi ja gaasi teenuslepingud – Tõendamaks, et hoonele on tagatud tehnosüsteemide toimimine.

Eelnevalt kirjeldatud nimistu kajastab enamasti nõutud dokumente kasutusloa taotlemiseks. Kohalik omavalitsus või Päästeamet võib sõltuvalt objektist nõuda täiendatavate ehitusdokumentide esitamist!